Propostes Educatives \

Funcionament dels pressupostos participatius

Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà podran proposar i opinar sobre a què volen que es destinin part dels recursos econòmics municipals, concretament l’import equivalent al 25% del pressupost d’inversions de l’exercici anterior.
Així doncs, pels pressupostos participatius del 2020 podran proposar i donar la seva opinió sobre un import total de 1.222,016 €.

La quantitat s'ha dividit en dues parts: 733.210 euros (60%) es destinaran a propostes localitzades en els barris, i 488.806 euros (40%) destinats a propostes que beneficiïn el conjunt de la ciutat.

El procés compta de cinc fases:

 1. Fase 1: Informació a la ciutadania de l'inici del Procés participatiu (De l'1 al 31 de març)
 2. Fase 2: Presentació de propostes (De l'1 al 30 d'abril)
 3. Fase 3: Avaluació i validació tècnica-econòmica de les propostes presentades (Del 2 de maig al 14 de juny)
 4. Fase 4: Votació de la ciutadania de les propostes finalistes (Del 17 de juny al 15 de juliol)
 5. Fase 5: Publicitat de les propostes guanyadores

Informació jurídica:

 1. Convocatòria per a participar en el projecte de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per a l'exercici 2020.
 2. Resolució d'Alcaldia 696-19 de data 15 de febrer per a aprovar la convocatòria de participació ciudadana en la elaboració de pressupostos d'inversió per a l'exercici 2020.

1) Informació a la ciutadania de l'inici del Procés participatiu

El projecte es dóna a conèixer al conjunt de la població amb els diferents mitjans de comunicació locals i amb reunions informatives.

2) Presentació de les propostes

Posteriorment, el mes d’abril, s’obre el termini per presentar propostes via online, i també de manera presencial en el formulari en format paper; cada persona podrà fer arribar dos projectes com a màxim. El període serà d’un mes.

3) Avaluació i validació tècnica-econòmica de les propostes presentades

La valoració de les propostes es realitzarà per part de la Comissió de Valoració Tècnica i Econòmica, que estarà coordinada per la persona que es designi i formada per:

 • Un/a Tècnic/a de l'Àrea d'Alcaldia
 • L'Interventor General, o persona en qui delegui.
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència.
 • Un/a Tècnic/a del departament de Programes d'Alcaldia.
 • Un/a Tècnic/a del departament d'Innovació Urbana i Social.
 • Un/a Tècnic/a del departament d'Estudis i Actuacions Ambientals.
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
 • Un/a Tècnic/a de l’Àrea de Recursos Jurídics.
 • La Secretària General, o persona en qui delegui.

La comissió s’ampliarà amb tècnics/ques sectorials concrets, en el cas que hi hagi propostes que requereixin d’un assessorament específic.
La comissió serà l’encarregada de valorar les propostes presentades tenint en compte els criteris establerts en les bases

Una vegada valorades, els projectes que s’hagin acceptat en base a l’acompliment dels criteris i la viabilitat tècnica i econòmica es divulgaran a través dels mitjans municipals per tal que la població tingui coneixement.

4) Votació de la ciutadania de la propostes finalistes

Un cop seleccionades les propostes viables segons els criteris que marquen aquestes bases, s’obrirà el termini perquè tota la població major de 16 anys i empadronada al municipi com a mínim un any, pugui votar.

La votació online es realitzarà a través de la web pressupostosparticipatius.cornella.cat, previ registre en la pàgina.

El nombre màxim de projectes que es podran recolzar seran tres, incloent projectes de barri i projectes de ciutat.

Un cop realitzada la votació es procedirà al recompte de vots dels projectes i s’informarà a la ciutadania dels resultats obtinguts. Finalment, s’iniciaran els tràmits administratius per a l’execució dels projectes guanyadors, que vindran determinats per la dotació econòmica màxim prevista per cada àmbit territorial i que el grau de recolzament sigui suficientment significatiu, tenint com a referència el nombre de persones que participin en el procés.

5) Publicitat de les propostes guanyadores

La informació sobre les propostes que s’incloguin en l’avantprojecte de Pressupost Municipal de 2020 serà publicada en els diferents mitjans de comunicació local, amb anterioritat a la presentació al Ple Municipal per la seva aprovació.

Calendari del procés

L’Ajuntament de Cornellà informarà mitjançant els seus mitjans de comunicació sobre el desenvolupament del procés participatiu en relació al Pressupost Municipal 2020 • a) Presentació del procés Pressupostos Participatius a la ciutadania
  De l'1 al 31 de març de 2019
 • b) Període per presentar propostes
  De l'1 al 30 d'abril de 2019
 • c) Procés de validació de propostes
  Del 2 de maig al 14 de juny de 2019
  Les propostes que reuneixin aquests criteris i hagin estat seleccionades passaran a la següent fase per a ser votades per la ciutadania.
 • d) Exposició i votació de propostes
  Del 17 de juny al 15 de juliol de 2019
 • h) Les propostes escollides per votació formaran part de l’expedient que es presentarà al ple municipal per a l’aprovació dels Pressupostos Municipals 2020.

Tens dubtes?

Si tens dubtes de com funciona el procés dels pressupostos participatius, consulta les preguntes freqüents

Ajudan's a buscar propostes. Comparteix!